Информация за обработката на лични данни

Организиране на пробно шофиране

Чрез настоящия документ, ние, като администратор и обработващ лични данни - Еуратек ООД с адрес на управление София 1220, ул.Хан Кубрат 27 МОЛ Иван Тодоров БУЛСТАТ: 040341244 и ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav,Индетификационен номер: 00177041, предоставяме информация относно обработката на лични данни и Вашите права, свързани с това. Обработката на лични данни се извършва като част от следната дейност: Организиране на пробно шофиране

Организиране на пробно шофиране

Цел на обработката:
Осъществяване на пробно шофиране

Описание на целта на обработката:
YВашите лични данни се използват за целите на осъществяване на връзка с член на дистрибуционната мрежа с цел организация на пробно шофиране и последващото му осъществяване.

Правна основа на обработката:

Ние имаме законен интерес да извършим тази обработка. Ние искаме да Ви предоставим възможност да изпробвате нашия продукт, така че да можете да вземете правилно решение дали да го закупите.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, бизнес профил, техническа информация за продукта, комуникация, взаимодействия и профили, изградени на базата на тези данни.

Период на обработка и архивиране:
До прекратяване на демонстрационното шофиране.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
Маркетингови агенции, информационна линия, членове на дистрибуционната мрежа. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Прехвърляне на лични данни към трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Какви са Вашите права?

Като част от обработката на лични данни, Вие имате следните права:

Достъп до обработваните лични данни.

Оттегляне на съгласието за обработка на личните данни.

Коригиране на неправилни, неточни или непълни лични данни.

Изтриване на лични данни, в случай на прекратяване на правното основание на целта или в случай на противозаконна обработка

Ограничение на обработката на данни.

Извличане на Вашите лични данни в машинно четим формат за Вас или друг администратор.

Възражение срещу обработката на данни, ако вярвате, че обработката на лични данни е противозаконна

Да не сте обект на автоматизирано вземане на решения.

Как можете да упражните своите права?

За въпроси относно защитата и обработката на лични данни, използвайте следните комуникационни канали:

По е-мейл:

gdpr@skoda-auto.bg

По телефон:

+359 2 813 700

По поща:

Еуратек ООД

ул. "Хан Кубрат" 27

София 1220

Подаване на жалба

В случай, че не сте съгласни с начина, по който ŠKODA AUTO обработва или борави с Вашите лични данни, можете да подадете жалба на посочените по-горе контакти в компанията или да се обърнете към съотвения орган:

Комисия за защита на личните данни
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел. 02/91-53-518
kzld@cpdp.bg

www.cpdp.bg