ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Въведение:

Ние, ŠKODA AUTO a.s., със седалище с адрес Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic, идентификационен номер: 00177041, данъчен номер: CZ00177041 и Еуратек ООД с адрес на управление гр. София ул. "Хан Кубрат" 27, БУЛСТАТ: 040341244 изготвихме това Изявление за защита на личните данни, за да Ви информираме как събираме, обработваме, използваме и защитаваме Вашите лични данни и съответно помагаме за защитата на неприкосновеността на Вашия личен живот.

Ние работим с всички Ваши лични данни в съответствие с приложимото законодателство, основно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - “GDPR”), Закон № 127/2005 Сб. за електронните съобщения с неговите изменения, и Закон № 480/2004 Сб. за някои услуги на информационното общество, с неговите изменения.

Едновременно с това, ние бихме искали да използваме това Изявление за защита на личните данни, за да поясним най-важните термини и процеси, които използваме за защитата на Вашите лични данни и да отговорим на въпросите, които може да имате във връзка със събирането, обработката и съхранението на Вашите лични данни.

2. Контрол:

Ние полагаме всички усилия да спазваме всички съществуващи и обвързващи правила и мерки за сигурност при работата с Вашите лични данни; ето защо вярваме, че няма да възникнат ситуации, в които бихте могли да останете недоволни от нашето поведение спрямо Вас. Ако не сте съгласни с методите, които използваме, за обработка на Вашите лични данни, можете да се свържете с:

Комисия по защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел. 02/91-53-518; kzld@cpdp.bg; www.cpdp.bg


3. Нашият подход

За нас защитата на личните данни е от съществено значение и й отделяме голямо внимание.Така можете да сте уверени, че боравим с Вашите данни с необходимото внимание и съгласно всички приложими законови регулации и защитаваме Вашите лични данни в максималния възможен обхват, съгласно най-съвременните технически стандарти. За да получите пълна представа как ние защитаваме Вашите лични данни, препоръчваме внимателно да прочетете това Изявление за защита на личните данни. При обработката на Вашите лични данни, ние се придържаме към следните принципи:

• Принцип за законосъобразност, който изисква от нас да обработваме Вашите лични данни винаги в съответствие със законовите разпоредби и съгласно най-малко едно правно основание.

• Принцип на справедливост и прозрачност, който изисква от нас да обработваме Вашите лични данни открито и прозрачно и да Ви предоставяме информация за начина на тяхната обработка и информация за това на кого ще бъдат разкрити Вашите лични данни (например, ако Вашите лични данни се съхраняват в места за съхранение на данни - облаци - извън Европейския съюз и Европейската икономическа зона). Това включва още нашето задължение да Ви информираме за случаи на сериозни нарушения на сигурността или изтичане на лични данни.

• Принцип за ограничаване на целите, който ни позволява да събираме Вашите лични данни само с ясно определена цел.

• Принцип за минимизиране на данните, който изисква от нас да обработваме само лични данни, които са необходими, свързани и адекватни спрямо целта на тяхната употреба.

• Принцип на точността, който изисква от нас да предприемем всички разумни мерки, които ни позволяват редовно да обновяваме или коригираме Вашите лични данни.

• Принцип на ограничение на съхранението, който изисква от нас да съхраняваме Вашите лични данни само за периода, който е необходим за конкретната цел, за която те се обработват (например, за периода, за който е дадено съгласие за използване за маркетингови цели, ако не е оттеглено преди изтичането на този период). Веднага щом периодът за обработка изтече или целта на обработката престане да съществува, ние изтриваме Вашите лични данни или ги анонимизираме, т.е. изменяме, така че те вече не могат да бъдат свързани с Вас.

• Принцип за цялост и поверителност, безспорност и наличност, който изисква от нас да осигурим сигурността на Вашите лични данни и да ги защитим от неупълномощена или незаконна обработка, загуба или унищожение. По тези причини ние предприемаме многобройни технически и организационни мерки за защитата на Вашите лични данни. Едновременно с това, ние гарантираме, че достъп до Вашите лични данни се дава само на избрани служители.

• Принцип на отговорност (отчетност), който изисква от нас да можем да документираме спазването на всички споменати по-горе условия.

4. В случай, че имате въпроси или опасения

В случай на някаква неяснота относно която и да е част от това Изявление или ако имате някакви въпроси или коментари относно защитата на Вашите лични данни, не се колебайте да се свържете с нас на имейл gdpr@skoda-auto.bg или телефон +359 2 813 700

5. Какво са лични данни, тяхната категоризация

Лични данни е информацията, която ни позволява да Ви идентифицираме. Следователно, това включва информация, която може да бъде конкретно отнесена към вас. Лични данни не включва анонимни или обобщени данни, т.е. данни, които не могат да бъдат ясно отнесени към Вас.

Личните данни се разделят на:

• Основни данни, които включват, например, Вашето име, фамилия, дата на раждане, номер на личната карта (друг документ за самоличност).

• Специална категория Лични данни, която включва чувствителни данни, които са данни от много лично естество, включително, например, информация за Вашето здраве.

Основните данни допълнителни се делят на отделни категории, чиито списък е на разположение в глава 15. Категории лични данни

6. Правно основание за обработката на Вашите лични данни

Ние получаваме Вашите лични данни от Вас и впоследствие боравим с тях само в необходимия обхват и за постигането на определена цел. Предаването на Вашите лични данни е доброволно за Вас и когато предаването им се основава на съгласие, може да се изиска изтриването на обработените лични данни, когато са изпълнени определени условия (за подробности вижте глава 10. Вашите права). В определени случаи, като например сключване на договор за покупка за придобиването на наши стоки или услуги, ние трябва да получим необходимия обхват лични данни от Вас още с Вашата обвързваща поръчка за тези стоки или услуги. Без тези данни, ние не можем да изпълним Вашите изисквания и да сключим посочения договор с Вас, основно от гледна точка на спазване на нашите законови задължения, и от гледна точка на защита на нашите легитимни интереси. По-долу са посочени правните основания, определени в законодателството, на базата на които ние сме упълномощени да обработваме Вашите лични данни. Основните основания за обработката на Вашите лични данни включват следното:

• Съгласие - Вие ни давате съгласие за една или няколко определени цели (например, изпращане на търговски съобщения). За да получим съгласие за обработката на Вашите лични данни, ние спазваме следните правила:

i) ние винаги събираме съгласия за обработка на Вашите лични данни отделно, по този начин даването на съгласието не е част от текст на договор или друго споразумение;

ii) текстът на съгласието винаги е разбираем,

iii) съгласието винаги се дава в резултат на активно поведение от Ваша страна, това означава, че няма да има предварително попълнени вместо Вас полета,

iv) за всяка цел на обработка ще давате Вашето съгласие отделно.

• Изпълнение на договора - Вашите лични данни са ни необходими за сключването на договора и последващото изпълнение на договора, или преди сключването на договора (напр. поръчка, предшестваща сключването на договор за покупка).

• Спазване на законовите задължения - Вашите лични данни са ни необходими, за да спазим нашето законово задължение като администратор при тяхната обработка.

• Легитимен интерес - обработката на Вашите лични данни ще е необходима за целите на нашите легитимни интереси, но с изключение на случаи, в които Вашите интереси или основни права и свободи имат предимство пред тези интереси.

Сравнително рядко, следните основания ще се използват за обработката на Вашите лични данни:

• Защита на интересите на субектите на данни - обработката на Вашите лични данни ще е необходима за защитата на Вашите жизненоважни интереси или жизненоважни интереси на друго лице.

• Обществен интерес - ние сме задължени да обработваме Вашите лични данни, за да изпълним нашата задача, извършвана в интерес на обществото или за упражняване на публична власт, за което сме упълномощени като администратор.

7. Методи за обработката на лични данни

За подробности относно методите, които използваме за обработка на Вашите лични данни, моля последвайте тази връзка .

8. Причини за обработката на лични данни

Както е посочено в глава 6. Правно основание за обработката на Вашите лични данни, необходимо е да имаме правно основание за всяка обработка на Вашите лични данни. По-долу можете да видите примери на ситуации, в които най-често ще изискваме Вашите лични данни и правните основания за нашето изискване:

• Поръчка и закупуване на автомобил - правното основание представлява сключването и изпълнението на договора, или изпълнение преди сключването на договора за покупка.

• Услуги по поддръжка - правното основание представлява сключването и изпълнението на договора, или изпълнение преди сключването на договора за поддръжка и предоставяне на услугата.

• Предоставяне на финансиране - правното основание представлява изпълнение преди сключването на съответния договор (напр. оценка на кредитоспособността) и изпълнение на договора за целите на финансиране на покупката на автомобил и взаимните права и задължения, произтичащи от този договор.

• Уреждане на застраховка - правното основание представлява сключването на договор за застраховка и произтичащото от него изпълнение.

• Сваляне и използване на мобилно приложение - правното основание представлява сключването на договора и изпълнението на договора за използване на приложението.

• Маркетингови цели - правното основание представлява даване на съгласие за получаване на търговски съобщения.

• Съхранение на бисквитки, необходими за работата на уебсайтовете - правното основание представлява нашият легитимен интерес, тъй като съхранението на бисквитки е необходимо за правилното функциониране на уебсайтовете.

9. Защита на личните данни

Ние полагаме необходимите грижи за защитата на Вашите лични данни; ето защо, ние се придържаме към посочените по-долу технически и организационни мерки, гарантиращи сигурността на Вашите лични данни. Тези мерки включват:

• Контрол на физическия достъп - ние съхраняваме всички данни по такъв начин, че достъпът до тях да е защитен, което означава, че местата, където се съхраняват данни, са защитени с технически средства като смарт карти, ключове, врати с електронно заключване и др.

• Контролиран достъп - достъп до системите за съхранение на лични данни не се дава на никой, който не притежава съответната парола или двуфакторна идентификация, така данните са достъпни само за упълномощените лица.

• Контрол на достъпа - предприели сме мерки, които предотвратяват неупълномощеното четене, копиране, изменение, отстраняване от системата или друго боравене с тях.

• Създаване на псевдоними - ние обработваме личните данни като ги преобразуваме във форма, в която те не могат да бъдат отнесени към конкретно лице (те се псевдонимизират).

• Контрол на преноса - всяко боравене с лични данни при техния електронен пренос е защитено, за да се предотврати неупълномощено четене, копиране, изменение или изтриване.

10. Вашите права

Никоя защита на личните данни не е пълна, ако нямате права за защита на данните. Моля вижте по-долу списък с Вашите права свързани със защитата на личните данни, заедно с практическо обяснение на тяхната употреба:

• Право на предоставяне на информация за обработката на лични данни - Дава Ви право да получавате информация, касаеща нашата пълна идентификация като администратор на Вашите лични данни , заедно с данни за контакт с нашето Длъжностно лице по защита на данните. Едновременно с това, вие имате право да знаете правното основание за обработката (напр. изпълнение на договор), целта (напр. договори за закупуване на стоки) или инфромация за периода на съхранение. Ние винаги Ви информираме за правното основание и целта на обработката на личните данни преди да започнем да ги обработваме.

• Право на достъп до личните данни - Дава Ви право да получавате информацията дали обработваме Вашите лични данни и ако ги обработваме, в какъв обхват. Едновременно с това, имате право да изискате копие на обработените лични данни. При поискване от Ваша страна, ние също така сме задължени да Ви информираме за целта на обработката, получателя на обработените лични данни, или друга свързана информация.

• Право на коригиране - Дава Ви право, например, да поискате да променим всяка част от Вашите лични данни, които обработваме, ако са се променили (напр. промяна във фамилията, смяна на адреса, и т.н.).

Ние, като администратор на личните данни, не сме задължени активно да проверяваме дали личните данни, които събираме, са актуални, правилни или неправилни, но когато ни уведомите за такъв факт, наше задължение е да предприемем действия по отношение на Вашия коментар или искане за корекция. При сходни условия, Вие имате право да поискате да нанесем изменения във Вашите лични данни.

• Право на изтриване - Наричано още “право да бъдеш забравен”, то изисква от нас, като администратор на личните данни, да унищожим Вашите лични данни, в следните случаи:

- целта за обработка вече не съществува (напр. прекратяване на договора);

- ако Вие оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните данни и няма друга причина за обработка на Вашите лични данни (напр. оттегляне на съгласието за маркетингови цели, при условие, че например не сте сключили договор с нас);

- ако Вие възразите срещу обработката на лични данни (при условие, че е допустимо и няма правни основания за обработката на Вашите лични данни); и

- в съответствие с приложимото законодателство, ние сме задължени да изтрием Вашите данни (например, задължение за унищожаване на документи).

Ако се интересувате, моля вижте подробно описание на Вашите права на този адрес .

• Право на възражение - То е аналогично на правото на оттегляне на съгласието и се прилага, когато личните данни са обработват във връзка с легитимен интерес (напр. с цел защита на Вашата собственост). Можете също така да възразите когато Вашите лични данни се обработват с цел директен маркетинг. В обосновани случаи, Вашите лични данни ще бъдат изтрити когато възражението е признато и ние няма повече да ги обработваме.

• Право на преносимост на данните - Ако поискате от нас да прехвърлим Вашите лични данни към друг администратор, ние сме задължени да го направим и да ги прехвърлим в структуриран, общоизползван и машинно четим формат. Можете да упражните това право само когато обработката се базира на съгласието или договор и едновременно с това е автоматизирана, т.е. обработката се извършва изцяло с технически средства, на базата на предварително определен алгоритъм и без никаква човешка намеса.

• Право да не си субект на решение, базирано единствено на автоматизирана обработка при автоматизирано вземане на решения - Означава, че имате право да поискате обработка на Вашите лични данни от физическо лице, когато обработката на Вашите лични данни ще служи за основа за вземане на определено решение, като типичен пример е при оценката на Вашата кредитоспособност преди предоставяне на заем.

Вижте по-детайлна информация за правата си тук.


11. Кои са администраторът и обработващият и какво вършат те

Администратор

В случаите, когато Вие ни предоставяте Вашите лични данни, например, при покупка на наши стоки или услуги, когато комуникирате с нас в нашите маркетингови кампании или ни задавате въпроси, или когато отправите оплакване относно нашите стоки или услуги, ние имаме взаимоотношения с Вас от позицията на администратор на Вашите лични данни. Като администратор на лични данни, ние определяме целта и средствата за обработка на Вашите лични данни. Обработката включва всякакви дейности с Вашите лични данни, например тяхното събиране, обработка, организация, структуриране и т.н. Като администратор на Вашите лични данни, ние едновременно с това сме отговорни за спазване на всички задължения и принципи, касаещи защитата на личните данни, най-вече тяхната защита в достатъчна степен. Ако сигурността на Вашите лични данни бъде нарушена, което ние естествено се опитваме да предотвратим, ние сме задължени да съобщим за този факт на Службата за защита на личните данни в рамките на 72 часа. Ако нарушението на сигурността на Вашите лични данни включва значителен риск, ние също така сме задължени да Ви информираме за този факт, при условие, че разполагаме с Ваши актуални данни за контакт.

Обработващият е субект, на който ние, като администратор, прехвърляме Вашите лични данни и който впоследствие работи с тях съгласно инструкции, предоставени от нас. Това включва, например, нашите бизнес партньори, обикновено външни маркетингови агенции, които Ви изпращат търговски и маркетингови съобщения от наше име. За да гарантираме, че с Вашите лични данни се работи в съответствие с приложимото законодателство и са достатъчно защитени, ние сключихме писмен договор за обработка на личните данни с обработващия.


12. Правила за споделяне на Вашите лични данни с трети страни

Правилата за споделяне на Вашите лични данни с обработващите се разделят на две основни категории:

Първата категория включва споделяне на лични данни в Европейския съюз и Европейската икономическа зона, втората категория включва споделяне с трети страни, извън територията на Европейския съюз и Европейската икономическа зона и споделяне с международни организации. За да можем да споделяме Вашите лични данни с обработващия в Европейския съюз и Европейската икономическа зона, ние се грижим да гарантираме, че това включва:

• Споделяне на лични данни за определена цел (напр. подготовка на маркетингова кампания);

• Прехвърляне само на ясно определен и необходим обхват на личните данни;

• Прехвърляне, базирано на надлежно сключен договор за обработка на лични данни; и

• Споделяне, което се извършва по сигурен начин (криптиране, псевдонимизация, и т.н.).

Когато Вашите лични данни се споделят с трети страни, извън Европейския съюз и Европейската икономическа зона и с международни организации, те се споделят единствено на базата на стандартни договорни клаузи, т.е. типов договор, издаден от Европейската Комисия, и това ще включва единствено субекти, базирани в държави, които гарантират адекватна защита на личните данни, съгласно резолюцията на Европейската комисия. Третите страни, с които Вашите лични данни може да се споделят, най-често ще включват Китайската народна република, Индия и Руската федерация .

13. Когато сте субект на данни

Вие сте субект на данни единствено като физическо лице; правната уредба относно защита на личните данни не се отнася за юридически лица, кооперации, сдружения и т.н. Съгласно това правно основание, ние може да Ви включим в две основни групи: Ние разглеждаме първата група като наши клиенти. Вие ставате наш клиент, когато Вашите лични данни се обработват за сключване и изпълнение на договори за покупка и използване на нашите стоки и услуги. Втората група от субекти на лични данни, които обработваме, е групата на третите лица. Вие ще сте трето лице, например, когато ни дадете съгласие за маркетингови цели или използвате нашия уебсайт, без да искате да сте наш клиент. Ако искате да знаете кога и при какви условия можете да разберете обхвата на Вашите лични данни, които обработваме, моля, прочетете глава 10. Вашите права., в която са пояснени отделните процедури и условия.

14. Речник на термините


чувствителни данни - данни от специален характер, като например информация за Вашето здраве или биометрични данни, позволяващи идентификацията на лицето(наричани в момента в законодателсвото “специални категории лични данни”)

бисквитки - кратък текстови файл, който посетен уебсайт изпраща на браузъра. Той позволява на сайта да записва информация за Вашето посещение, например предпочитания език или други настройки. Така следващото посещение на уебсайта може да е по-лесно и продуктивно. Бисквитките са важни. Без тях търсенето в Интернет би било много по-сложно.

легитимен интерес - интерес на администратора или трета страна, например в ситуация, в която субектът на данните е клиент на администратора, но с изключение на случаите, в които интересите на субекта или неговите основни права и свобода имате предимство пред тези интереси.

лични данни - информация за определено, подлежащо на идентифициране лице.

получател - лице, на което се доставят данни

услуга - която и да е от услугите, които ние Ви предлагаме, включително нашите продукти, услуги, предлагани онлайн и тяхното популяризиране

администратор - субект, който определя целта и средствата за обработка на личните данни; администраторът може да упълномощи обработващ да извършва обработката.

субект на данни - физическо лице, за което се отнасят личните данни

цел - причината, за която администраторът използва Вашите лични данни

стоки - продукт, който Вие купувате от нас, обикновено автомобил, но също приложение за Вашия мобилен телефон.

обработка - дейност, която администраторът или обработващият извършва с личните данни

обработващ - субект, обработващ лични данни за администратора


15. Категории лични данни

По-долу можете да видите отделните категории лични данни и разбивка на конкретни данни, включени в тях.

Идентификационни данни: име, фамилно име, моминско име, титли и звания, пол, език, местоживеене, постоянно местожителство, дата и място на раждане, дата на смърт, гражданство/националност, личен идентификатор (определен от компанията), вид на документа, номер на дипломатически паспорт, номер на лична карта, корпоративен идентификационен номер, данъчен идентификационен номер, номер на социална осигуровка, номер на шофьорската книжка, номер на паспорт, дата на изтичане на документа, дата и място на издаване на документа, снимка от личната карта, данни за вход в приложението, дата на създаване/отменяне на записа, номер на служител, работодател, работна позиция, номер на журналистическа акредитация, подпис.

Информация за контакт: адрес за кореспонденция, служебен адрес, телефон, факс, е-мейл, електронна кутия за данни, информация за контакт в социалните медии.

Физиологични характеристики: всякаква информация за характер / индивидуалност / състояние на ума / настроение.

Физически характеристики: всякакви физически характеристики (цвят на косата, очите, ръст, тегло, и т.н.)

Рисков профил: кибер риск, риск от изпиранe на пари, риск от измами, риск от финансиране на тероризъм, риск свързан с ембарго, политически значими личности, друг риск, свързан с безопасността или сигурността.

Информация за семейството и други лица: брак, партньорство, семейно положение, брой деца, информация за домакинството, име и фамилия на дете, дата на раждане на дете, информация за друго лице (родство и други връзки).

Описателни данни: социален статус (ученик/заето лице/самонает/лице без доход), служебни функции и трудов опит, умения, образование, квалификации, начин на живот, навици, свободно време и пътуване, членство например в благотворително дружество или доброволчески организации, информация за района, където живее субекта, информация за жилището, важни моменти в живота на субектите (преместване, придобиване на шофьорска книжка), код на здравния застраховател, разрешително за оръжие (да/не), левичар/десняк, номер на ЕЗОК, предпочитан дилър, копие на болничен, сегментация.

Копие на лична карта или друг документ за самоличност: копие на личната карта, копие на паспорта, копие на картата на лице със сериозно увреждане или на картата на лице със сериозно увреждане с придружител, копие на шофьорска книжка, копие на дипломатически паспорт, копие на Годишен технически преглед, рожден номер.

Информация за раса или етнически произход: раса или етнически произход.

Политически възгледи: Политически възгледи.

Информация за религиозни или философски убеждения: религиозни или философски убеждения.

Информация за членство в синдикални организации: членство в синдикални организации.

Генетични данни: Генетични данни.

Биометрични данни: биометрични данни (подпис, снимка).

Информация за съдебни решения по наказателноправни въпроси и престъпни деяния или свързани мерки за сигурност и безопасност: Информация за съдебни решения по наказателноправни въпроси и престъпни деяния или свързани мерки за сигурност и безопасност

Здравни данни: физическо здраве, психическо здраве, рискови ситуации и рисково поведение, лице със сериозни увреждания, лице със сериозни увреждания с придружител, кръвна група, информация за здравното обслужване, информация за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Заплата и сходни данни: Заплата/възнаграждение, компенсацията за заплати, средни доходи, бонуси/използване на обезщетения, удръжки от заплата, начин на изплащане на заплатата, разходи, номер на лична сметка, използване на вътрешни източници, застраховка, данъци и удръжки, данъчна декларация, връщане на данъци и свързани документи, информация за активите на служител.

Автобиографии, мотивационни писма и записи от процеси по подбор на персонал: Автобиографии, мотивационно писмо, записи и резултати от процеси по подбор на персонал.

Информация за работата: работна позиция, разходен център, старши служител, работно време и национални празници, отпуска, болничен, отпуск по майчинство/бащинство, прекъсване на кариерата, присъствие, събития, календар, работа от вкъщи, работата от разстояние, информация за командировки и други промени в заетостта, дневна програма/графици, поверени устройства и други ценности, ИКТ активи, брой изработени часове, преминати обучения, права на достъп, регистър на трудовите злополуки, работа за трети страни, получени и направени дарения

Оценка и свързана комуникация: обратна връзка от служителите, отговори на анкети, оплаквания/идеи/предложения/искания/въпроси и справяне с тях, изисквания за обслужване, оценки, вътрешни санкции, самооценка, лични цели и ключови показатели за ефективността.

Друга идентификационна информация и информация за контакт на служител: номер на служебна карта, права за достъп/ID2/потребителско име, служебни е-мейл акаунти, служебен телефон, пароли за вътрешни IT системи, достъп/вход за вътрешни IT системи - VPN връзка, информация за служители от групата.

Данни за транзакции: номер на банкова сметка, номер на дебитна/кредитна карта, пълномощия / пълномощни, дати на транзакции, суми по транзакции.

Търговска история: транзакции и договори, включително свързана информация, оферти/искания за бизнес възможности, предмет, дата, място на транзакцията, подсещания, информация за търговски дейности в групата.

Бизнес профил: бизнес профил, създаден чрез аналитично моделиране, VIP и подобни обозначения, намерение за закупуване на автомобил(кога, какъв и финансиране), интерес към пробно шофиране, платежоспособност.

Информация за вътрешен контрол и разследване: записи от вътрешно разследване, случаи на подаване на сигнали, записи от вътрешните системи, записи, свързани с използването и действията в Интернет, записи, свързани с използването на и-мейл услуги/действия, записи, свързани с използването на телекомуникационни средства/действия.

Записи от системи за видеонаблюдение: Записи от системи за видеонаблюдение

Записи от входни устройства: Записи от входни устройства

Информация за движението в помещенията: информация от книгата за гости.

Снимки/видео: Снимки/видео.

Гласови записи: Гласови записи

Комуникация, взаимодействия и профили, изградени на базата на тези данни: чат (съобщения в реално време), разговори, комуникация по е-мейл, поведение или сърфиране/кликване/търсене и слушане/сърфиране, свързано с интернет/е-мейли/медии/приложения, информация придобита чрез обратна връзка/проучвания/коментари/предложения/оплаквания, отнасяща се до администратора, одобрение/неодобрение на типа форма на комуникация.

Техническа информация за продукта: VIN, регистрационна табела, информация за начина на използване на вещта (например автомобила), информация за собствеността на автомобила, информация за посещенията за поддръжка, техническо описание на вещта (напр. цавят на автомобила).

Данни за локализация: данни за локализация, базирани на GPS, "beacon" технология, данни за локализация, придобити от други дейности (например плащания с банкови карти към търговеца в неговите търговски помещения).

Мрежови идентификатори: Хардуерен мак адрес, IP адрес, цифров отпечатък на устройството, бисквитки или сходна технология за информация от браузъра.

Информация за хода на обучението: форма, област на обучение, оценки, оценка от учениците, работен опит.