Информация за обработката на лични данни

Извършване на маркетингови дейности

Чрез настоящия документ, ние като администратор и обработващ лични данни – Еуратек ООД, София 1220, ул.Хан Кубрат 27 МОЛ Иван Тодоров, БУЛСТАТ: 040341244 и ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, идентификационен номер: 00177041– предоставяме информация относно обработката на лични данни и Вашите права свързани с тази обработка.

Обработката на лични данни включва следните дейности:

Извършване на маркетингови дейности

Отправяне на предложения за продукти и услуги на марката ŠKODA, включително предоставяне на информация за продукти, услуги, събития, конкурси, изпращане на бюлетини и празнични поздрави.

Цел на обработката:
Отправяне на предложения за продукти и услуги на марката ŠKODA, включително предоставяне на информация за продукти, услуги, събития, конкурси, изпращане на бюлетини и празнични поздрави.

Описание на целта на обработката:
YВашите лични данни ще бъдат използвани, за да бъдете информирани за продуктите и услугите на ŠKODA, събития, конкурси, абонамент за новини, реклами, разпространение на каталози или празнични поздрави. Може също да използваме част от Вашите лични данни за насочването на горепосочените комуникации.

Правна основа на обработката:

Ние сме упълномощени да обработваме Вашите лични данни на базата на даденото от Вас съгласие. Ако не сте ни дали Вашето съгласие, ние няма да обработваме Вашите лични данни по тази причина.

Категории лични данни, които обработваме:

Идентификационни данни, данни за контакт, описателни данни, бизнес профил, техническа информация за продукта, търговска история, информация за семейството и други лица, комуникация, взаимодействия и профили, изградени на базата на тези данни, мрежови идентификатори.

Период на обработка и архивиране:
5 години след даване на съгласието за обработка на личните данни.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим Вашите лични данни:
Маркетингови агенции, агенции за събития, медийни агенции, членове на дистрибуционната мрежа, оператори на сървъри. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Какви са Вашите права?

Като част от обработката на лични данни, Вие имате следните права:

Достъп до обработваните лични данни.

Оттегляне на съгласието за обработка на личните данни.

Коригиране на неправилни, неточни или непълни лични данни.

Изтриване на лични данни в случай на прекратяване на правното основание на целта или в случай на противозаконна обработка

Ограничение на обработката данни.

Извличане на Вашите лични данни в машинно четим формат за Вас или за друг администратор.

Възражение срещу обработката на данни, ако вярвате, че обработката на лични данни е противозаконна

Да не сте обект на автоматизирано вземане на решения.

Как можете да упражните своите права?

За въпроси относно защитата и обработката лични данни, използвайте следните комуникационни канали:

По е-мейл:

gdpr@skoda-auto.bg

По телефон:

+359 2 813 700

По поща:

Еуратек ООД

Ул. "Хан Кубрат" 27

1220 София

Подаване на жалба

В случай, че не сте съгласни с начина, по който ŠKODA AUTO обработва или борави с Вашите лични данни, можете да подадете жалба на посочените по-горе контакти на компанията или да се обърнете към съотвения орган:

Комисия по защита на личните данни
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел. 02/91-53-518

kzld@cpdp.bg

www.cpdp.bg