ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

19. června 2017
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)​


"ЕУРАТЕК АУТО" ООД, ЕИК 175190739, адрес на управление: гр. София, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат № 27, с управители Иван Ангелов Тодоров и Людмил Недев Недев

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: "Сграда за комплексно обслужване и ремонт на автомобили, ресторант, складове, паркинг, ПГ в ПИ 68134.1506.1035, м. „Комуникационна връзка между ж.к. Дружба-1ч. и ж.к. Дружба-2ч.", р-н Искър, гр. София

За контакти: инж. Михайлов, тел.: 0886160638

​Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Актуални новини