Включи се в играта на Škoda във Facebook и Instagram

3. října 2023

Общи правила и условия на играта

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА “ИЗЖИВЕЙ ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА “ИЗЖИВЕЙ ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР”, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Еуратек“ ООД, ЕИК 040341244, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Хан Кубрат“ №27, представлявано от Иван Тодоров, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

2.2. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Играта, обявявайки това чрез официални съобщения на своите сайтове и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, с изключение на служителите на „Еуратек“ ООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта, която се провежда в страниците на Škoda в каналите на Meta, стартира на 3 октомври 2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 17 октомври 2023 г. последен ден за заявяване на участие чрез изпълняване на поставените условия.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

за Facebook:

  • Сак за пътуване - 1 брой
  • Термо бутилка - 1 брой
  • Стъклена чаша с бамбуков капак - 1 брой
  • Челник - 1 брой

за Instagram:

  • Сак за пътуване - 1 брой
  • Термо бутилка - 1 брой
  • Стъклена чаша с бамбуков капак - 1 брой
  • Челник - 1 брой

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. За да вземат участие в Играта, участниците трябва да: за Facebook (https://www.facebook.com/skodabulgaria):

1. Оставят в коментар под поста с Играта снимка или видео от любимото си пътуване с Škoda.

2. Посочат приблизително колко км са изминали по време на пътуването.

3. Споделят защо всеки километър от пътуването си е струвал. Авторите на четирите коментара с най-много харесвания ще спечелят награда, определена от Еуратек ЕООД.

за Instagram:

1. Да споделят от своя акаунт пост с някаква дейност, свързана с движение и преживяване (с автомобил, с колело, с домашен любимец, джогинг и други)

2. Да тагнате @skodagram_bulgaria и 3. Да използват хаштаговете #letsexplore и #ИзживейВсекиКилометър Авторите на четирите публикации с най-много харесвания ще спечелят награда, определена от Еуратек ЕООД.

7.2. С участието си потребителят се съгласява и с настоящите правила на играта.

7.3. В Играта няма ограничение на брой публикации или коментари, с които един потребител участва. В рамките на Играта обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 6 от един потребител.

ЧАСТ 8: МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ

8.1 Тегленето на награди ще бъде извършвано в 7-дневен срок след изтичане на срока за участие. Печелившите ще бъдат информирани в рамките на 2 (два) дни след тегленето. Победителите ще бъдат обявени в рамките на 2 (два) дни след края на играта.

8.2. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите по т. 6 се предоставят на участници, имащи право на участие в Играта според т. 4 от настоящите правила.

9.2. Потребителят ще получи известие, че печели награда с директно съобщение в съответната социална мрежа, в която се провежда Играта. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

9.3. Наградите от Играта ще бъдат връчвани по следния начин: При спечелване на награда от точка 6 участникът ще получи директно съобщение в съответната социална мрежа, в която се провежда Играта. Печелившият ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: marketing@skoda-auto.bg своите три имена, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда. Печелившият ще има срок от 7 (седем) дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда. Печелившите ще получат наградата си в срок до 30 дни след изпращане на нужната информация за доставка.

9.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи, че участникът няма необходимата възраст за участие.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 6. от Официалните правила.

12.3. Организаторът на Играта не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с Играта.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието в Играта “ИЗЖИВЕЙ ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР” участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Играта, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес: marketing@skoda-auto.bg . В e-mail съобщението си желаещият да прекрати участието си посочва профил, с който се е включил/а в Играта, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в Играта, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Играта и възможността да спечели. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в Играта лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за: • идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в играта;

13.3. С участието в тази Игра участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

13.4. С участието в тази Игра участниците разбират и са информирани, че споделените от тях коментари и други публикации, отнасящите се до участието им в Играта, могат да бъдат използвани от от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел популяризиране на съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. Участникът носи отговорност за предоставяне на лични данни на трети лица за целите на Играта и гарантира, че има тяхното съгласие за това.

Актуални новини