Информация за обработка на личните данни

Управление на приложението MyŠKODA

Чрез настоящия документ, ние, като администратор и обработващ лични данни – Еуратек ООД с адрес на управление София 1220, ул.Хан Кубрат 27, МОЛ Иван Тодоров БУЛСТАТ: 040341244 и ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Идентификационен номер: 00177041– предоставяме информация относно обработката на лични данни и Вашите права свързани с това.

Обработката на лични данни се извършва като част от следната дейност: Управление на приложението MyŠKODA

Управление на приложението MyŠKODA

Цел на обработката:
Предоставяне на приложението MyŠKODA

Описание на целта на обработката:
Ние ще използваме Вашите лични данни, за да осигурим функционалностите на Вашето приложение, включително Вашата регистрация и достъп. Ако уговорите посещение в обекта на член на дистрибуционната мрежа, ние ще предадем Вашите лични данни на избрания от Вас член на дистрибуционната мрежа.

Правна основа на обработката:
Ние сме упълномощени да обработваме Вашите лични данни на базата на даденото от Вас съгласие. Ако не сте ни дали Вашето съгласие, ние няма да обработваме Вашите лични данни по тази причина.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, описателни данни, комуникация, взаимодействия и профили, изградени на базата на тези данни, технически данни за продукта и данни за локализация.

Период на обработка и архивиране:
До оттегляне на съгласието за обработка на данните.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим Вашите лични данни:
Член на дистрибуционната мрежа. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.  

Статистически цели

Цел на обработката:
Статистически цели.

Описание на обработката:
Ще използваме Вашите лични данни, за създаване на доклади и статистически резултати, като част от употребата на приложението

Разрешение за обработката:
Ние сме упълномощени да обработваме Вашите лични данни на базата на даденото от Вас съгласие. Ако не сте ни дали Вашето съгласие, ние няма да обработваме Вашите лични данни по тази причина

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, описателни данни, комуникация, взаимодействия и профили, изградени на базата на тези данни, технически данни за продукта и данни за локализация.

Период на обработка и архивиране:
До оттегляне на съгласието за обработка на данните.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим Вашите лични данни:
При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
AКато част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Какви са Вашите права?

Като част от обработката на лични данни, Вие имате следните права:

Достъп до обработваните лични данни.

Оттегляне на съгласието за обработка на личните данни.

Коригиране на неправилни, неточни или непълни лични данни.

Изтриване на лични данни, в случай на прекратяване на правното основание на целта или в случай на противозаконна обработка

Ограничение на обработката на данни.

Извличане на Вашите лични данни в машинно четим формат за Вас или друг администратор

Възражение срещу обработката на данни, ако вярвате, че обработката на лични данни е противозаконна.

Да не сте обект на автоматизирано вземане на решения.

Как можете да упражните своите права?

За всякакви въпроси относно защитата и обработката на лични данни, използвайте следните комуникационни канали:

По е-мейл:

gdpr@skoda-auto.bg

По телефон:

+359 2 813 700

По поща:

Еуратек ООД

ул. 'Хан Кубрат' 27

София 1220

Подаване на жалба

В случай, че не сте съгласни с начина, по който Еуратек ООКД обработва или борави с Вашите лични данни, можете да подадете жалба към компанията на посочените по-горе контакти или към съответния орган:

Комисия по защита на личните данни
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел. 02/91-53-518

kzld@cpdp.bg

www.cpdp.bg