Superb

От 43 850,00 Лева
CO2  От 110.00 гр/км CO2 емисии
От 4.20 л/100км Среден разход
An error ocured during rendering Представяне module.
Try to correct the module settings. This is usually caused by invalid settings there.
Resolution of the dependency failed, type = "Skoda.K2NG.Business.Files.IDocumentFacade", name = "(none)". Exception occurred while: while resolving. Exception is: InvalidOperationException - Collection was modified; enumeration operation may not execute. ----------------------------------------------- At the time of the exception, the container was: Resolving Skoda.K2NG.Business.File.DocumentFacade,(none) (mapped from Skoda.K2NG.Business.Files.IDocumentFacade, (none)) Resolving value for property DocumentFacade.GetLastModifiedOperation Resolving Skoda.K2NG.Business.File.Operations.GetLastModifiedOperation,(none) Resolving value for property GetLastModifiedOperation.siteRepository Resolving Skoda.K2NG.Repositories.Interfaces.ISiteRepository,(none)
  at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides)
  at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.Resolve(Type t, String name, ResolverOverride[] resolverOverrides)
  at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainerExtensions.Resolve[T](IUnityContainer container, ResolverOverride[] overrides)
  at Skoda.K2NG.Platform.Application.ExternalRouter.InternalToExternal(ISitePrototype site, Uri internalUri, Boolean preferSecure) in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.Platform\Application\ExternalRouter.cs:line 52
  at Skoda.K2NG.Platform.Ex.Services.DefaultExternalRouter.InternalToExternal(ISitePrototype site, Uri internalUri, Boolean preferSecure) in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.Platform.EntityModel\Services\DefaultExternalRouter.cs:line 92
  at Skoda.K2NG.Templating.TemplateUtils.GetLink(IContextualLinkGenerator contextualLinkGenerator, IExternalRouter externalRouter, Boolean isSecure, Uri internalUri, IPagePrototype page, Boolean makeLinkEscaped, LinkKindPreference linkKindPreference) in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.Templating\TemplateUtils.cs:line 462
  at Skoda.K2NG.Templating.TemplateUtils.GetImageLink(IExternalRouter externalRouter, Boolean isSecure, String internalUri, Int32 width, Int32 height, IPagePrototype page, ResizeMethod resizeMethod, Boolean makeLinkEscaped) in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.Templating\TemplateUtils.cs:line 97
  at Skoda.K2NG.Templating.BaseTemplate`1.GetImageLink(String internalUri, Int32 width, Int32 height, ResizeMethod resizeMethod, Boolean makeLinkEscaped) in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.Templating\BaseTemplate.cs:line 622
  at Skoda.K2NG.Plugins.SitePrototypes.Importer.Modules.ModelCharacterGallery.Template.Execute()
  at RazorGenerator.Templating.RazorTemplateBase.TransformText()
  at Skoda.K2NG.Plugins.SitePrototypes.Importer.TemplatedImporterModule`2.Render(Boolean isEdit)
  at Skoda.K2NG.Platform.ContentProvision.ModulePrototype.Render() in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.Platform\ContentProvision\ModulePrototype.cs:line 125
  at Skoda.K2NG.Platform.Ex.ContentProvision.Templates.ZoneWithContextualVisibility.Execute() in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.Platform.EntityModel\ContentProvision\Templates\ZoneWithContextualVisibility.cshtml:line 41
Collection was modified; enumeration operation may not execute.
  at System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource)
  at System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveNextRare()
  at System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Microsoft.Practices.Unity.NamedTypesRegistry.RemoveMatchingKeys(Type t, String name)
  at Microsoft.Practices.Unity.NamedTypesRegistry.RegisterType(Type t, String name)
  at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.ExtensionContextImpl.RegisterNamedType(Type t, String name)
  at Microsoft.Practices.Unity.UnityDefaultBehaviorExtension.OnRegisterInstance(Object sender, RegisterInstanceEventArgs e)
  at System.EventHandler`1.Invoke(Object sender, TEventArgs e)
  at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.RegisterInstance(Type t, String name, Object instance, LifetimeManager lifetime)
  at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainerExtensions.RegisterInstance[TInterface](IUnityContainer container, TInterface instance, LifetimeManager lifetimeManager)
  at Microsoft.Practices.Unity.UnityServiceLocator..ctor(IUnityContainer container)
  at Skoda.K2NG.ContentManagement.UnityConfig.<>c__DisplayClass3_0.b__0() in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.ContentManagement\App_Start\UnityConfig.cs:line 113
  at Microsoft.Practices.ServiceLocation.ServiceLocator.get_Current() in c:\Projects\CommonServiceLocator\main\Microsoft.Practices.ServiceLocation\ServiceLocator.cs:line 24
  at Skoda.K2NG.SharePoint.Data.Repository.LibraryRepositoryBase`3..ctor(ISiteContext siteContext, EntityContext entityContext) in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.SharePoint\Data\Repository\LibraryRepositoryBase.cs:line 36
  at Skoda.K2NG.SharePoint.Data.SiteContext.<>c__DisplayClass1_0.<.ctor>b__0() in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.SharePoint\Data\SiteContext.cs:line 23
  at Skoda.K2NG.Platform.Data.SiteContextBase.CreateRepository[TRepository,TItem](Func`1 repositoryCreationFunc) in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.Platform\Data\SiteContextBase.cs:line 33
  at Skoda.K2NG.SharePoint.Data.SiteContext..ctor(EntityContext context, String siteId) in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.SharePoint\Data\SiteContext.cs:line 23
  at Skoda.K2NG.SharePoint.Data.SiteContextFactory.Skoda.K2NG.Platform.Data.ISiteContextFactory.CreateSiteContext(String siteId) in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.SharePoint\Data\SiteContextFactory.cs:line 21
  at Skoda.K2NG.ContentManagement.UnityConfig.CreateSiteContext(ISiteContextFactory siteContextFactory, String siteId) in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.ContentManagement\App_Start\UnityConfig.cs:line 561
  at Skoda.K2NG.ContentManagement.UnityConfig.<>c__DisplayClass3_0.b__16(IUnityContainer c) in D:\Agents\01-V2\_work\3\s\Skoda.K2NG.ContentManagement\App_Start\UnityConfig.cs:line 359
  at Microsoft.Practices.Unity.InjectionFactory.<>c__DisplayClass2.<.ctor>b__0(IUnityContainer c, Type t, String s)
  at Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.FactoryDelegateBuildPlanPolicy.BuildUp(IBuilderContext context)
  at Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuildPlanStrategy.PreBuildUp(IBuilderContext context)
  at Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.StrategyChain.ExecuteBuildUp(IBuilderContext context)
  at Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuilderContext.NewBuildUp(NamedTypeBuildKey newBuildKey)
  at Microsoft.Practices.Unity.ObjectBuilder.NamedTypeDependencyResolverPolicy.Resolve(IBuilderContext context)
  at lambda_method(Closure , IBuilderContext )
  at Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.DynamicBuildPlanGenerationContext.<>c__DisplayClass1.b__0(IBuilderContext context)
  at Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.DynamicMethodBuildPlan.BuildUp(IBuilderContext context)
  at Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuildPlanStrategy.PreBuildUp(IBuilderContext context)
  at Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.StrategyChain.ExecuteBuildUp(IBuilderContext context)
  at Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuilderContext.NewBuildUp(NamedTypeBuildKey newBuildKey)
  at Microsoft.Practices.Unity.ObjectBuilder.NamedTypeDependencyResolverPolicy.Resolve(IBuilderContext context)
  at lambda_method(Closure , IBuilderContext )
  at Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.DynamicBuildPlanGenerationContext.<>c__DisplayClass1.b__0(IBuilderContext context)
  at Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.DynamicMethodBuildPlan.BuildUp(IBuilderContext context)
  at Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.BuildPlanStrategy.PreBuildUp(IBuilderContext context)
  at Microsoft.Practices.ObjectBuilder2.StrategyChain.ExecuteBuildUp(IBuilderContext context)
  at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.DoBuildUp(Type t, Object existing, String name, IEnumerable`1 resolverOverrides)

SIMPLY CLEVER ТЕХНОЛОГИИ

Паркирането вече е лесно. Вмъкнете се в тясно паркомясто само с едно натискане на бутон.

Лесно паркиране

Топ осветителни системи, за да “виждате и да ви виждат” оптимално

Адаптивни светлини

Иновативни асистиращи системи за Вашата безопасност по време на път.

Асистиращи системи за безопасност

Шофирайте удобно в хармония с трафика.

Асистиращи системи за комфорт

ДВИГАТЕЛИ

Нива на оборудване

От 43 850,00 Лева

От 49 040,00 Лева

От 54 720,00 Лева

От 64 500,00 Лева

ВСИЧКО ТОВА И ОЩЕ ПОВЕЧЕ

ВСИЧКИ НА БОРДА!

Отпуснете се. Има достатъчно място за всички.

Вижте детайлна теническа информация